Value based Leadership -koulutus – Mistä kyse?

Value Based Leadership -koulutus eli lyhenteenä VBL, on Suomessa täysin uusi partiolaisten järjestämä johtajakoulutus. Koulutus keskittyy itsetuntemukseen ja monimuotoisuuteen johtajuuden perustana. Ensimmäinen kurssi kohtasi valtavan suosion, ja noin sadasta hakemuksesta vain noin 25 valittiin kurssille.

Ryhmä koottiin mahdollisimman monimuotoiseksi yhteiskunnan eri ryhmistä, kuten eri poliittisista näkemyksistä, uskontokunnista ja vähemmistöistä. Kurssi kestää noin puolen vuoden ajan ja antaa osallistujilleen valmiudet johtaa paremmin ja reilummin, ensin oppimalla ohjaamaan itseään. Moni koulutukseen osallistunut on kehunut koulutusta ja on sanonut oppineensa tuntemaan itsensä ja omat vahvuutensa ja heikkoutensa paremmin.

Mistä Value Based Leadership -koulutus sai alkunsa?

Partiolaiset toivat koulutuksen Suomeen Ruotsista. Vuodesta 2009 saakka ruotsalaisten partiolaisten kanssa yhteistyötä tehneet Suomen partiolaiset nappasivat ruotsalaisten samanlaisen koulutusmuodon mukanaan Suomeen. Value Based Leadership syntyi Ruotsin kuninkaan säätiön, Konungens Stifelse Ungt Ledeskapin, ja Ruotsin partiolaisten yhteistyöstä. Kymmenen vuoden aikana koulutus on kasvanut Ruotisin merkittävimmäksi johtajien koulutukseksi nuorten vapaaehtoistoiminnan keskuudessa. Suomalaisia, Ruotsissa koulutuksen käyneitä on noin 80 kappaletta. Koulutuksen käyneiden erittäin positiiviset kokemukset koulutuksesta saivat Suomen Partiolaiset käynnistämään vastaavan koulutuksen myös Suomessa vuonna 2017.

Koulutuksen käyneille nuorille syntyy jo valmiita verkostoja yhteiskunnan eri ryhmien välille koulutuksen aikana. Koulutusohjelma koostuu neljästä lähijaksosta, erilaisista välitehtävistä ja oman mentorin tapaamisesta. Mentorin tapaamisissa muodostuu tärkeä suhde nuoren ja kokeneen johtajan välille, joka kestää koko koulutuksen ajan. Koulutukseen valitut mentorit toimivat yrityselämässä tai julkisella sektorilla laaja-alaisissa johtajantoimissa ja ovat alallaan erityisen kokeneita. He haluavat valmentaa nuoria parempaan johtajuuteen ja samalla kehittää itseään ja omaa johtajuuttaan nuorten kanssa. Kurssilla opiskellaan englannin kielellä, sillä Ruotsin partiojärjestö pitää huolta kaikista kurssin käytännön järjestelyistä.

Kuka voi hakea koulutukseen?

Koulutukseen voi hakea lähes kuka tahansa 20–29-vuotias nuori, joka on jo valmiiksi johtajuustehtävissä, joihin nuori voi suoraan soveltaa kurssilla oppimiaan asioita. Hakijoilta vaaditaan motivaatiota itsensä kehittämiseen johtajana ja myös johtajuuden kehittämiseen omassa organisaatiossa. Hakijalle edullista on, jos taustalla on perustason johtajuuskoulutus ja toimintaa johtamistehtävissä joko nykyisessä työpaikassa tai aiemmassa työpaikassa kahden vuoden ajan tai jopa pidempään. Koulutus on maksullinen.

Kurssin rakenne

Kurssin rakenne jakautuu neljään: ryhmän johtamiseen (leading groups), monipuolisuushakuiseen johtamiseen (leading for diversity), itsejohtamiseen (self leadership) ja johtamiseen profiitin eli tuoton ja arvojen kanssa (leading with profit and values).

Ryhmän johtamisen opiskelu aloitetaan heti kurssin aloittavana viikonloppuna. Viikonlopun aikana pohditaan muun muassa mitä ryhmässä tapahtuu, miten ryhmän saa toimimaan samaa tavoitetta kohti ja mitä johtajana voi ajatella ryhmässä. Taitoja harjoitellaan erilaisten kuviteltujen kommunikaatio- ja konfliktitilanteiden avulla.

Monipuolisuushakuisessa johtajuudessa taklataan monipuolisuuden käsite, joka voi tarkoittaa monia asioita eri näkökulmista tarkasteltuna. Kurssilla opitaan johtajan vastuusta saada kaikki erilaiset ihmiset tuntemaan itsensä tervetulleiksi projektiin tai työpaikkaan. Tähän moduuliin sisältyy muun muassa normien, tukahduttamisstrategioiden, syrjinnänvastaisuuden ja ennakkoluulojen tarkastelua ja opiskelua.

Itsejohtajuudessa keskitytään katsomaan sisäänpäin. Muiden onnistuneen johtamisen pohjalla on onnistunut itsensä johtaminen. Itsejohtajuudessa tärkeää on itseluottamus ja omien heikkouksien ja vahvuuksien tuntemus. Moduulissa opitaan oman roolin ymmärrystä ja muiden reaktioita omaan rooliin johtajana muiden palautteen ja henkilökohtaisten haasteiden avulla.

Profittia ja arvoja käsittelevän johtajuuden moduulissa keskustellaan yhdessä johtajuuden haasteista. Mitä eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä on vapaaehtoisessa ja ammatillisessa johtajuudessa? Voiko omia arvoja toteuttaa menestyvässä yrityksessä? Yrittäjyys ja pohtiminen aiheesta kuinka kukin elää omia visioitaan päättävät tämän moduulin ja samalla koko koulutuksen. Yhdessä eri moduulit luovat kokonaisvaltaisen koulutuksen, joka on arvokasta pääomaa niin omassa henkilökohtaisessa elämässä kuin ammattimaisesti.

Kurssilaisten mielipiteitä kurssista

Partiossa johtamiskoulutuksen saaminen ei ole vaikeaa, mutta jopa partion johtajuuskurssit käyneet pitävät Value Based Leadership -koulutusta arvokkaana. Moni onkin jo ehdottanut, että jokaiselle lippukunnan johtajalle tarjottaisiin VBL-kurssi, joka opettaisi partiolaisia suoraan seuraamaan johtajien antamaa esimerkkiä.

Koulutus samalla nostaisi lippukunnan johtajan profiilia ja arvoa, joka tekisi pestistä halutumman. Hyvä johtaja osaa johtaa ryhmäänsä tasapuolisesti ja tehokkaasti, joka nähtäisiin myös partion lippukunnissa. Samalla erinomainen johtajuus leviäisi lippukunnista myös muihin elämän alueisiin ja yritysten johtajuuteen. Suomessa on noin 800 lippukuntaa, joten erinomaisen johtajuusmallin leviäminen olisi tehokasta.

Ruotsissa vuosina 2009-2010 järjestetyssä VBL-koulutuksessa opiskellut Emma Strobacka kertoo kokeneensa kurssin määrittäneen voimakkaasti tulevaisuuttaan johtajana. Kurssi oli herättänyt innostuksen oman itsen kehittämiseen. Kurssilla Storbacka oli oppinut tuntemaan itsensä paremmin omia heikkouksiaan ja vahvuuksiaan myöten.

Koulutuksen oppeja Storbacka soveltaa edelleen omalla työpaikallaan silloinkin, kun on kiire ja projektien määrä vain kasvaa, sillä nyt hän tietää, millaista johtajuusmallia hän itse haluaa edustaa. Storbackan mukaan hyvä johtajuus vaatii läsnäoloa, johdettavien kuuntelemista, heidän työhönsä ja huoliinsa osallistumista, kysymyksien kysymistä ja haastamista. Ilman hyvää itseymmärrystä ja johtamista ei voi johtaa muita onnistuneesti. Storbackalle kurssi antoi mahdollisuuden oppia ymmärtämään omaa arvopohjaa ja konkretisoimaan omia arvoja, jotka ovat auttaneet päätöksenteossa jokaisella elämän osa-alueella. Nykyisin hän toimii mentorina vuosittain nuorille naisjohtajille.